KVKK

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Dr. Sadiye Kuş Kliniği-Uz.Dr. Sadiye Kuş olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun ve/veya KVKK”) uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız.

Dr. Sadiye Kuş tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede Kişisel Sağlık Verilerinin  İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkındaki Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kaydedilecek, arşivlenecek, gerekli durumlarda (aşağıda belirtilen) 3. kişiler/kurumlar ile paylaşılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda sayılan şekillerde işlenecektir. Bu nedenle aşağıda karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

1 – İşlenen Kişisel Verileriniz

Veri Sorumlusu olarak hizmet ilişkisinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, muayene/tıp merkezi olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklarımız gereğince aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemekte ve muhafaza etmekteyiz:

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve/veya pasaport numarası, imza, doğum yeri ve/veya tarihi ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz),
 • İletişim bilgileriniz (adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz),
 • Ücret, ödeme ve faturalamaya ilişkin bilgiler ile fatura bilgilerinizi,
 • Tanı bilgileri, kalıtsal hastalık/tıbbi öykü bilgileri, kullanılan ilaçlar, sigara kullanım bilgisi, uygulama/bakım/tedavi bilgileri, kontrol ve test sonuçları, doktor analiz ve yorumları, reçete bilgileri dahil tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgilerinizi,
 • Tedavi öncesi ve tedavi sırasında elde edilen fotoğraf, video gibi görsel kayıtlarınız,
 • Randevu/kayıt bilgileri, talep şikâyet bilgisi, promosyon bilgileri, anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları, ticari ileti onay bilgisi gibi müşteri işlem bilgileri,
 • Çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz halinde ses kaydınız,
 • Fiziki ziyaret sırasında elde edilen kapalı devre güvenlik kamera kayıtları (CCTV),
 • Web sitesi ve mobil uygulamalarımızın kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve mobil uygulama üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel verileriniz.

2 – Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi;

 • Hasta talep ve başvurularının alınması,
 • Kayıt ve randevu süreçlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,
 • Hasta kayıt dosyası oluşturulması,
 • Muayene, koruyucu hekimlik ve tıbbi teşhis tedavi ve bakım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşlem sonrası gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi ve takibi, oluşabilecek komplikasyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • Devam eden tedavilerde randevu ve işlem hatırlatmalarının yapılması,
 • Sunulan hizmet karşılığında fatura tanzim edilmesi,
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hasta memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılması,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme amaçlarıyla işlemekteyiz.

Sağlık Verileriniz, Kanun m.6/3 kapsamında tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak, kişisel verileriniz ise Kanun m.5’te yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması/ifası için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması ve bir hakkında tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla işlediğimiz iletişim verileriniz ile açık rızanızı gerektiren diğer hallerde kişisel verilerinizi açık rızanıza dayanarak işliyoruz.

3 – Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verilerinizi telefon, e-posta, web sitesi online randevu portalı, sosyal medya, çağrı merkez aracılığıyla bizlerle iletişime geçmeniz halinde bizzat sizden, takip tedavi sistemleri güvenlik kamerası gibi sistemler aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

4 – Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar kapsamında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve benzeri mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerektirmesi halinde yetkili kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, T.C Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler, gerekli olduğu ölçüde iş ortaklarımız, olduğu halde çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilciler ve yetki vermiş olduğunuz kişilerle paylaşılabilecektir.

5 – İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme/Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme/Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme/Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme/Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme/Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme/İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme/Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi dilerseniz www.sadiyekus.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak, “Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Cadde Özen Apt. 320/9 Kadıköy/İstanbul” adresimize gönderebilir; veya adresimize kimliğinizi tespit edici belge ve bilgilerle bizzat elden iletebilir veya daha önce kayıtlı mail adresinizle onburo@drsadiyekus.com adresine mail atarak ve/veya güvenli elektronik imzalı olarak mail yoluyla iletebilirsiniz.